Kdo patří k devítkářům, jde cestou objevů

19.8.2012 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
Jestli patříte mezi devítkáře, v životě se nenudíte. Tito lidé jdou totiž cestou objevů, ovšem jejich putování životem nemusí být lemováno jen úspěchy, ale i nepochopením a leckdy marným bojem jako v případě sexy symbolu 60. let a nyní ochránkyně zvířat Birgitte Bardot.

numerologie

V tomto pokračování naší hry s čísly, při kterém poodkrýváme tajemství energií ovlivňujících cesty života, přicházejí na řadu ti, kteří mají životní číslo devět.

Jen stručně zopakujme, co je to životní číslo a jak si jej spočítáme: Životní číslo neboli číslo osudu je souhrnným součtem všech energií data narození jednotlivce.

Vypovídá o životním nasměrování, o tom, čemu se v životě věnovat, na co si dát pozor, jaké možné zkoušky mohou člověka čekat. Životní číslo je zkrátka symbolem životní cesty, symbolem energie, kterou jsme ovlivňováni celý život.

Postup výpočtu životního čísla je velmi jednoduchý. Lineárně sčítáme všechna čísla v datu narození tak dlouho, dokud nedostaneme jednociferné číslo. Tomuto sčítacímu postupu se v matematice říká cifrace.

Za příklad si vezměme datum narození 7.11.1998:

7+1+1+1+9+9+8 = 36 …3+6= 9.

Výsledné číslo - devět - je symbolem celkové životní energie, která bude člověka v tomto dnu narozeném, provázet celým životem.

Jak se chovají devítkáři?

Energie životní cesty číslo devět předurčuje k cestování, ať už po reálném světě nebo jen v myšlenkách, za poznáváním dalekých krajin či hlubokých zákoutí lidské mysli a duše.

Lidé na této osudové cestě jsou obdařeni velkou představivostí, potřebou pomáhat druhým, laskavostí a porozuměním. Jejich intelekt bývá značný s velkou schopností se rozvíjet, proto prahnou po vzdělávání.


Král rock'n'rollu Elvis Presley

Nemusí se ho ale dobírat vždy klasickými cestami, ale třeba jen postupným zráním zkušenostmi, poznáváním, toulkami po světě. Tito lidé netouží prvoplánově po úspěchu, ten často přichází, ale jen mimoděk jako vedlejší ocenění jejich snah.

Učitelé druhých

Lidé na osudové devítkové cestě se stávají dobrými a trpělivými učiteli druhých, jsou vytrvalí, odhodlaní, oddaní. Jakýmsi vnitřním radarem rozpoznávají lež a faleš, kterou otevřeně pojmenují a odhalí. Mohou proto někdy působit příliš kritickým a nesmlouvavým dojmem.

Jsou schopni bojovat za své ideály a přesvědčení i za cenu vlastního pohodlí a štěstí. Někdy je jejich obětavost ve prospěch druhých odvádí od soustředění na vlastní život, budování si svého zázemí. Láska, pravda a přátelství jsou pro ně základní hodnoty, které potřebují pro svou inspiraci a kterými chtějí obohacovat nejen nejbližší, ale i celou společnost.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

To je také vede k potřebě hledat víru a duchovní cestu, díky tomu touží mnohé poznávat, cestovat, zajímat se o různorodé podněty. Mohou však být i těkaví a roztržití, bezcílně přijímat vše, co kolem nich prochází. K uspokojení jim stačí, že hledají a nacházejí samé další otázky, aniž za sebou vidí výsledky své práce.

Někdy snílci a žvanilové

Na druhou stranu jsou lidé s osudovou devítkou obdařeni analytickým myšlením, smyslem pro detail. To má i svou stinnou stránku. Mají tendenci hromadit informace a své prožitky nespojovat s realitou, ale jen o nich mluvit, analyzovat je.


Herečka Tereza Brodská

Získané poznatky neuplatňovat dál ve svém životě, takže se stávají přemoudřelými teoretiky, kteří vědí o všem všechno, ale prakticky se neumí vypořádat s realitou. Stále mluví, vše rozebírají, neustále ulpívají na detailech. Tlachají, ztrácejí smysl pro řád a systém, nedokážou se rozhodnout, opakují se, vykrádají vlastní myšlenky.

Někdy se negativně projevují jako sběratelé pomluv, žvanilové, jsou poživační a neukotvení, bez smyslu pro povinnost, snílci a idealisté, kteří svůj život spíš prosní.

Na osudové cestě devět lze i trpět nízkým sebevědomím, protože může dlouho trvat, než její nositelé pochopí, jak mohou svůj potenciál zužitkovat a pomáhat druhým svým vidění světa, svou úžasnou empatií a porozuměním.

Všestranní

Vzhledem k tomu, že jejich energie je univerzální, mohou déle hledat to, co je skutečně zajímá a v čem se mají profilovat. Mohou se často vrhat do různorodých oblastí, rozvíjet se všestranně a všude být mezi prvními, ale trápit se tím, že vlastně nedělají nic pořádně.


Doktor Albert Schweitzer

Bývají totiž na sebe velmi přísní a mají značný sklon k perfekcionismu a dokonalosti. Ten obrací především vůči sobě, zatímco k druhým bývají shovívaví a dovedou odpouštět lidské slabosti.

Lidé s osudovou devítkou mohou mít tendenci se přepínat, obětovat pro druhé, příliš se vyčerpávat. Složitě hledají rovnováhu mezi potřebnou zodpovědností a zbytečným přemáháním se. Jejich obětavost může být pro ně samotné vysilující. Nerozliší, kdy by měli polevit a odpočinout si. Chtějí dělat věci správně, vše vylepšovat.

Jaká je životní cesta?

Životní devítková cesta umožňuje zbavovat se lpění na materiálních hodnotách a vidět v životě jako hlavní cíl pomáhat druhým. Dává velký prostor pro zmoudření životními zkušenostmi, učí druhé kolem sebe vidět vše skryté, vnímat krásu života i ve složitých obdobích.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Osudová devítka nutí svého nositele, aby kráčel před ostatními a svou moudrostí druhé naváděl na správnou cestu životem. Proto se také může cítit jedinec na této cestě občas osamocený, trpět pocitem, že jeho hlubokému vnímání málokdo rozumí. Je ale odměněn citlivostí, porozuměním životu a radostí ze samotného bytí.

Životní cesta pod vlivem energie čísla devět podněcuje zájem o filozofii, člověka, vesmír, náboženství a vůbec vše, co přispívá k hlubšímu poznání smyslu života. Pod tímto vlivem dozrávají její nositelé různorodými zkušenostmi, které hluboce analyzují, tím poznávají život v jeho širších souvislostech, které se snaží zprostředkovat druhým.

Spojení rozumu a ducha

Na této životní cestě se dá dospět v každém konání dál a hlouběji, než jak toho mohou dosáhnout jiní. Je to cesta vedoucí k přirozenosti, pěstuje zdravý vztah jak k přírodě, tak i k vědeckému poznání a technice. Umožňuje skloubit rozumové postoje s duchovními, intuici s myšlením, sebeovládání se spontaneitou.


Někdejší světová tenisová jednička Stefanie Graf

Je jasné, že je to proces, který není jednoduchý a lehký. Jde o proces nepřetržitého zažívání zkušeností a uvědomování si každého detailu, který pak s ostatními dílky pomyslné skládačky dává smysluplný obraz.

Zápornou stránkou této životní cesty může být chaotičnost a neochota vidět realitu, snílkovství, které rádoby uchovává věčnou mladost, ale jde přitom o neochotu dospět, poučit se. Lidé na této cestě mohou mít problém začlenit se do každodenního života, jsou bez cíle, soustředí se jen na sebe a své potřeby.

Problémy ve vztazích

Mívají problémy ve vztazích, protože vše jen odsuzují, kritizují a druhé opravují. Jsou bez citu, plní pouček a frází. Nejsou ochotni pomáhat, mohou mít problémy s morálkou, dodržováním pravidel. Mohou být líní a pošetilí.

Devítková životní cesta může zavést ty, kteří po ní jdou, na scestí pod vlivem přecitlivělosti, odpojením se od vlastních pocitů, neochotou pochopit lidské slabosti, netolerantností. Jedinec na ní může sklouznout k závislostem, negativismu, chaotičnosti a sebeklamu o sobě samém.

Může se zacyklit ve vlastních pravdách, které povýší na jediné správné a ve své neomylnosti ubližovat druhým. Pod vlivem této iluze i pod vlivem různých ideologií může pak konat řadu nepochopitelných a až nelidských rozhodnutí.

Slavné životní devítky Za životním číslem devět se schovávají filantropové, sociální reformátoři, duchovní, společensky odpovědní a ekologicky uvědomělí lidé, humanitární pracovníci, lékaři, psychologové, filozofové, ale i politici apod. Ať už lidé na devítkové životní cestě zvolí jakékoli povolání, snaží se dosáhnout hlubšího porozumění mezi lidmi a odstranění utrpení.


Mr. Bean, respektive britský herec Rowan Atkinson

Potřebují pomáhat lidstvu a být užiteční společenství, zemi, planetě (v organizacích za lidská práva, ženská hnutí, v ekologických aktivitách, mírových hnutích). Proto to mohou být lidé, kteří pořádají demonstrace a protesty, vytvářejí reformní skupiny, řeční na shromážděních, sepisují projevy, jsou skvělí dokumentaristé, obracející pozornost na sociální problémy a hledající jejich řešení.

Převyšují průměr

Bývají i dobrými poradci, mají i talent nakládat s technikou, analytický rozum uplatňují ve vědeckých profesích.

Snad v každé oblasti lidského konání najdeme výraznou osobnost s osudovou devítkou, která převyšuje ostatní svým přínosem danému oboru či společenství, jako např. v oblasti psychologie Karl Gustav Jung (26.7.1875 – 6.6.1961), v moderní architektuře Frank Lloyd Wright (8.6. 1867 – 9.4.1959), v moderní literatuře a divadle Alfred Jarry (8.9.1873 – 1.11.1907), v oblasti astronomie Mikuláš Koperník (19.2.1473– 24.5.1543), v oblasti divadla Jean Baptiste Moliere (15.2.1622 – 17.2.1673).

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Pro naši společnost v době Národního obrození vykonali mnoho podstatného František Palacký (14.6.1798 – 26.5.1876), František Ladislav Čelakovský (7.3.1799 – 5.8.1852), Václav Matěj Kramerius (9.2.1753 – 22.3.1808), Jaroslav Vrchlický (17.2.1853 – 9.9.1912).

Pro vznik samostatného Československého státu byl důležitý politik Milan Rastislav Štefánik (21.7.1880 – 4.5.1919), stejně tak pro rozvoj první republiky její první ministerský předseda Karel Kramář (27.12.1860 – 26.5.1937) či druhý prezident Eduard Beneš (28.5.1884 – 3.9.1948).

Po sametové revoluci se zasloužil o odchod sovětských vojsk z naší republiky profesí hudebník Michael Kocáb (28.7.1954). Velkou měrou přispíval k duchovní obrodě národa František kardinál Tomášek (30.6.1899 – 4.8.1992).

Životní devítku má i jeden z aspirantů na prezidenta, umělec, hudebník, původně právník a nejnověji i kandidát na prezidenta Vladimír Franz (25.5.1959), který je originální i svým tetováním po celém těle.


Mahátmá Gándhí, indický politik

Vůdce Indů

Celosvětově významnou osobností s životní devítkou byl Mahátmá Gándhí, indický politik, vůdce indického hnutí za nezávislost. Narodil se 2.10.1869 a numerologická mřížka jeho data narození po doplnění životního čísla 9 (v závorce) má tuto podobu:

6 9 (9)
2 8
11

V numerologické mřížce (červená podtržená 2 je číslo dne) je jasně vidět diagonální prázdná linie vize (3-5-7), která vnímavému člověku dává energii a sílu pro realizaci vlastních snů. Tato linie umocněná dvěma devítkami (z nichž jedna je číslem životní cesty) poskytla Gándhímu jistotu v jeho konání, dostatečnou oporu v nalezené filosofii a duchovních hodnotách.

Takže vytrvale šel za svým cílem osvobození Indie z britské koloniální nadvlády. Chtěl pro svůj národ jinou budoucnost a dosáhl svého cíle neuvěřitelnou silou ducha a prosazováním filosofie nenásilí. Navíc izolované jedničky s dvojkou přispívají k velké tvrdohlavosti a neústupnosti.

Víra ve vlastní pravdu

Negativní osudová devítka také má hlubokou víru ve vlastní pravdu a svou filozofii tak, jak ji prosazoval za Rakouska-Uherska Alexandr Bach (4.1.1813 – 12.11.1893) a tak zavedl absolutistický režim.

Ve stejném duchu si šel za svým i anarchista Gavrilo Princip (25.7.1894 – 28.4.1918), který spáchal v Sarajevu atentát na následníka trůnu Ferdinanda d´Este, což byl impulz pro rozpoutání první světové války. Svou si také prosazoval obávaný boss mafiánského podsvětí Al Capone (17.1.1899 – 25.1.1947).


Busta zakladatele světoznámé firmy Jana Antonína Bati

Typickým příkladem osobnosti s životním číslem devět byl Jan Antonín Baťa (7.3.1898 – 23.8.1965) zakladatel dnes světově známé firmy. Pro své zaměstnance stavěl domy, poskytoval jim vzdělání, dbal tímto způsobem nejen na rozvoji své firmy, ale i celého společenství, za které si vzal zodpovědnost.

Cestovatelé a filmaři

Poté, co si užila světské slávy jako sexy symbol 60.let Brigitte Bardot (28.9.1934), vrhla se do kampaní na ochranu zvířat. Ve světě filmu výrazně prorazil český režisér Miloš Forman (18.2.1932), který si získal světové jméno hlavně ziskem dvou Oskarů za režii snímků Přelet nad kukaččím hnízdem a Amadeus.

Osudové číslo devět rádo cestuje, až se mu to může stát nejen zálibou, ale i profesí jako např. norskému polárnímu badateli Fridtjofu Nansenovi (10.10.1861 - 13.5.1930), nositeli Nobelovy ceny míru. Našim slavným cestovatelem a botanikem zároveň byl Vojtěch Alberto Frič (8.9.1882 – 4.12.1944) či stále populární Miroslav Zikmund (14.2.1919).

Poznávání nových světů a zároveň šíření humanitární pomoci skloubil německý teolog a lékař Albert Schweitzer (14.1.1875 – 4.9.1965).

Tajemství kamenů

Pro zdraví i peníze
Moc křišťálu
Jak a čím působí
Jak působí na čakry
Suiseki – střežený poklad
Posvátné megality

Protože mají lidé s životní devítkou značnou fantazii, tvořivost a originální smysl pro humor, mohou díky nim vznikat díla, jejichž humoru rozumí celý svět jako je např. Matt Groening (15.2.1954), americký animátor a tvůrce slavného seriálu Simpsonovi, Rowan Atkinson (6.1.1955) a jeho Mr.Bean, či Jaroslav Hašek (30.4.1883 – 3.1.1923) a jeho voják Švejk.

Muzikanti a herci

V oblasti hudby posunuli žebříček kvality a stylů slavné životní devítky jako je např. představitel rocku Jimi Hendrix (27.11.1942 – 18.9.1970), představitel reggae Bob Marley (6.2.1945 - 11.5.1981), představitel mnoha stylů považovaný za jednoho z nejlepších hudebníků minulého století Ray Charles (23.9.1930 – 10.6.2004).

Stejně slavní, ale také stejně nebezpeční pro sebe byli např. Elvis Presley (8.1.1935 – 16.8.1977), Whitney Houston (9.8.1963 – 11.2.2012), Billie Holiday (7.4.1915 – 17.7.1959). Velké hlasy, ale chaotický neuspořádaný život, přecitlivělost a závislost na drogách se pro ně staly osudné.

Mezi naše známé celebrity, které mají osudové číslo devět, patří např. Leoš Mareš (27.4.1976), Jan a Karel Saudkovi (13.5.1935), Petr Hapka (13.5.1944), Jaroslav Svěcený (8.12.1960), Jiří Korn (17.5.1949) , Tomáš Tőpfer (10.1.1951), Josef Dvořák (25.4.1942), Josef Somr (15.4.1934), Oldřich Lipský (4.7.1924 – 19.10.1986), Tereza Brodská (7.5.1968).

Ze zahraničních herců tvořících na devítkové životné cestě jsou to taková jména jako Anthony Hopkins (31.12.1937), Harrison Ford (13.7.1942), Patrik Swayze (18.8.1952 – 14.9.2009, na snímku vpravo), Jean Gabin (17.5.1904 – 15.11.1976), Jack Lemmon (8.2.1925 - 27.6.2001), Dustin Hoffman (8.8.1937), Henry Fonda (16.5.1905 - 12.8.1982), Burt Lancaster (2.11.1913 - 20.10.1994).

Malíři a tenisté

Do oblasti umění zasáhli např. malíři Paul Rubens (28.6.1577 – 30.5.1640), Henri Toulose-Lautrec (24.11.1864 – 9.9.1901), Diego Velasquez (6.6.1599 – 6.8.1660), Egon Schiele (12.6.1890 - 31.10.1918), Oskar Kokoschka (1.3. 1886 — 22.2.1980), sochař Matyáš Bernard Braun (24.2.1684 - 15.2.1738).

ČAKRATajemství kamenů:

JAK PŮSOBÍ NA ČAKRY

Osudová devítka dává svému nositeli také značný postřeh, rychlé reakce a nabíjí fyzickou energií. Řada slavných tenistů proto má tuto životní cestu jako např. Serena Williams (26.9.1981), Lleyton Hewitt (24.2.1981), Stefanie Graf (14.6.1969), Jana Novotná (2.10.1968).

O osudové cestě pod energií čísla devět se říká, že je to cesta objevů, po níž kráčí vynalézaví lidé. Jde o duchovní cestu, která v sobě sdružuje zkušenosti předchozích osudových cest jedničkou počínaje. Uzavírá se jí pomyslný cyklus vývoje a otevírá dveře zdokonalování a opravdovému člověčenství.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Kdo patří k devítkářům, jde cestou objevů

Škola numerologie

19.9.2012   |   19:55   |   od: furi
I já doufám, že Škola numerologie tady číslem devět nekončí.

magická čísla

19.9.2012   |   16:24   |   od: Berusshka
Dobrý den, stejně jak to už přede mnou napsala Marlenka bych také ocenila, kdyby váš numerologický seriál pokračoval magickými čísly jedenáct a dvacet dva.

RE: Děkujeme taktéž

19.9.2012   |   16:16   |   od: redakce
Marlenko, děkujeme taktéž! A doufáte správně:) Škola numerologie na našem portálu opravdu nekončí. Další pokračování vyjde už popozítří a bude patřit mistrovskému číslu 11, spojenému s takovými osobnostmi jako Tomáš Baťa, Antonio Vivaldi, Lawrence Ferlinghetti, Wolfgang Amadeus Mozart či Edith Piaf, Jean-Paul Belmondo a Coco Chanel.

Děkuji za článek

18.9.2012   |   20:13   |   od: Marlenka
Děkuji za vynikající článek. Jinak, doufám jen, že devítkou vaše Škola numerologie nekončí a budou následovat i výjimečná čísla jedenáct a dvaadvacet.
Zobrazeny poslední 4 příspěvky, celkový počet 4 příspěvky.
poslední příspěvek: 19. 9. 2012 19:55
ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci