Čtení z ruky 2 – Prostudujte své vrcholy

15.8.2009 00:00   |   Ezoterika - ČTENÍ Z RUKY
Chiromantie, neboli umění číst osud z dlaně, vás chytla. Nabízíme druhý díl, v němž se vrátíme k některým vašim otázkám. Například jak to, že některá z důležitých čar chybí... I to v životě daného člověka něco znamená.

Čtení z ruky 2 – Prostudujte své vrcholy

Znaky a znamení v dlani mají mezi sebou vzájemné vztahy, ze kterých zkušený chiromantik dokáže vyčíst celou řadu charakterových vlastností, zdraví, obchodní talent, nadání, štěstí v životě či lásce a mnoho dalších aspektů.

Co všechno je k „přečtení“?

Chiromantik si všímá zejména:

  • Tvaru ruky (může být oválný, hranatý, špičatý nebo nejčastěji smíšený)
  • Velikosti ruky
  • Členění ruky (poměr prstů a dlaní)
  • Zón ruky (jsou tři – zóna instinktu neboli těla leží ve spodní třetině dlaně a prstů, zóna rozumu uprostřed a zónu citu najdeme v horní třetině dlaně)
  • Jednotlivých prstů
  • Linií (už víme, že jsou čtyři hlavní a šest vedlejších)
  • Vrcholů neboli vrchů (jsou to vyvýšená místa v dlani pod prsty a na hraně ruky)
  • Dalších znamení

Tajuplné linie

„Linie jsou znaky, které v dlani fascinují bezpochyby nejvíce,“ vysvětluje ve své knize Čáry osudu-Praktická chiromantie její autor Henner Ertel z mnichovské Společnosti pro racionální psychologii. „Ukazují činnost a aktivitu člověka, jeho schopnost vypořádat se sám se sebou i s vnějším světem.“

Při zkoumání linií si tedy všímáme především jejich délky, toho, jak jsou výrazné a uspořádané, odkud kam směřují, zda jsou plynulé nebo přerušené, rovné, zakřivené, kde končí a kde začínají, jestli jsou jasné, hluboké, jaký mají tvar...

ČTENÍ Z RUKY

„Čtyři hlavní linie – života, hlavy, srdce a osudu – najdeme zpravidla v každé dlani. Avašk nikoliv každý má ve své dlani i dalších šest vedlejších linií, tj. linie úspěchu, štěstí, blahobytu, emocí, lásky a linie zápěstí,“ vysvětluje Henner Ertel a dodává:

„Velké množství linií poukazuje na to, že jsme se setkali s člověkem velmi senzitivním a citlivým na vše kolem sebe. Málo linií v dlani svědčí o uzavřené osobnosti nebo o osobnosti spíše nenápadné.“

Dívejme se pozorně

U linií se vyplatí zůstat trochu déle. Je v nich zakódováno tolik informací! Například stoupají-li od hlavních i vedlejších linií větve směrem vzhůru, je to vždy pozitivní znamení. Klesající větve mají naproti tomu negativní význam.

TAJEMSTVÍ KAMENŮ

Pro zdraví i peníze
Moc křišťálu
Jak a čím působí
Jak působí na čakry
Suiseki – střežený poklad
Posvátné megality

Prudké změny směru linií naznačují, že se v životě tohoto člověka cosi podstatně změnilo / změní.

Jestliže se linie na počátku nebo na konči rozdvojují nebo rozvětvují, znamená to přírůstek jejich síly. Zlomy nebo přerušení linií je znamení spíše kritické.

Zóna instinktu, rozumu a citu

Prohlédněte si pozorně svou dlaň. V její spodní třetině najdete zónu instinktu neboli těla. „Pokud je zvlášť výrazná, jde o člověka vysloveně vitálního a dynamického, který přesně ví, co chce,“ říká Henner Ertel.

Uprostřed dlaně se nachází zóna rozumu. „Je-li opravdu výrazná, dominuje u jejího majitele rozum. Při všem, co dělá, je velmi střízlivý a praktický.“

V horní třetině dlaně je zóna citů. „Pokud je zvlášť výrazná, hraje cit rozhodující roli v životě tohoto člověka. Rozum a logika nepatří nutně k jeho silným stránkám,“ prozrazuje zkušený chiromantik.

I vrcholy mohou chybět

Vrcholy neboli pahorky, tedy vrchy jsou vyvýšená místa v dlani pod prsty a na hraně ruky. Při jejich zkoumání si všímáme jejich výraznosti a zvláštních znamení, které případně nesou.

Vystupující zdůrazněné vrchy znamenají energii, nízké, ploché nebo dokonce chybějící vrchy jsou vždy znakem malých duševních i tělesných sil.

Prstové vrchy často neleží pod příslušnými prsty, ale jsou trochu „postrčené“ k sousednímu prstu nebo dokonce přímo mezi dvěma prsty. Takový vrch pak také získává i část významu sousedního prstu, symbolický význam prstu je tím ale taky ovlivněn.

A jaké vztahy mají mezi sebou vrchy a linie? Jasné linie a znaky na vrchu nebo hlavní a vedlejší linie vybíhající až na vrch vždy zesilují jeho informační sílu.

Naopak chaotické linie nebo nejasná znamení ubírají vrchu na významu a jsou spíše negativním znakem.

Jednotlivé vrchy:

1: Velký palcový vrch (kořen „Já“) je vrchem seberealizace. Symbolizuje přírodní sílu a vypovídá o vitalitě a sexualitě. Proto se mu také říká Venušin pahorek. Venušin vrch čistý mají lidé velmi veselí, oblíbení a úspěšní u opačného pohlaví. Je-li Venušin vrch rozdělen dlouhou silnou čarou, hrozí této osobě, že bude zneužívána nebo podváděna.

2: Malý palcový vrch leží nad velkým palcovým vrchem a pod vrchem ukazováku. Nespatříte ho, pokud budete mít dlaň úplně narovnanou – je třeba ji mírně sevřít. Jako vrch dobrodružství a boje je nazýván Marsovým vrchem. Ukazuje především o naší ochotě riskovat. Čistý Marsův vrch věští štěstí v bojích a sporech, čarami přerušovaný značí opak.

3: Vrch ukazováku se také nazývá Jupiterův vrch a je pahorkem ctižádosti a pýchy. Rozpoznáme v něm boj člověka za seberealizaci, uznání a moc. Čistý vrch Jupiterův mají lidé spravedliví a přívětiví, s úspěchem u vznešených osob. Je-li označen příčnými čarami, znamená to štěstí v životě. Hvězdy a křížky na této vyvýšenině jsou znamením bohatství nebo dědictví.

4: Vrch prostředníku je nazýván vrchem osamělosti. Jako Saturnův vrch představuje člověka po osvobození od všech pozemských tlaků. Ať už je Saturnův vrch čistý nebo označený několika čarami, znamená to, že dotyčný jedinec je spořivý a šťastný v rodinném životě. Pokud na Saturnově vrchu najdeme hvězdu nebo kříž, svědčí to o opaku.

5: Ve vrchu prsteníku se značí touha po kráse, dokonalosti a láska k umění. Jako vrch budoucnosti vypovídá o idealismu člověka – proto se mu také říká Sluneční nebo Apollónův vrch. Čistý vrch značí štěstí a přízeň vysoce postavených osob. Příčné čáry varují před pomlouvači, mocnými nepřáteli a intrikány.

6: Vrch malíku je vrchem aktivního přístupu k životu. Nazývá se Merkurův vrch a rozeznáme v něm touhu člověka po profesním úspěchu i materiálním blahobytu. Je-li čistý, značí dobré výsledky na studiích, v práci či v manželství. Je-li zdoben rovnými liniemi, tento člověk je velmi bystrý a výmluvný.

7: Vrchní vnější vrch leží pod vrchem malíku a rozpoznáme v něm odolnost a cílevědomost testované osoby. Ukazuje, jak tvrdě dokážeme jít na věc a jak překonáváme rány osudu, které nám život uštědří. Jako vrch sebeovládání bývá také nazýván Druhým Marsovým vrchem.

8: Spodní vnější vrch je vrchem podvědomí a magie. Ukazují se v něm tvůrčí schopnosti a dar intuice. Říká se mu proto Měsíční vrch. Kromě toho, čím čistější je, tím pevnější bude vaše zdraví. Drobné linie věstí menší zdravotní obtíže, silné pak závažná onemocnění.

Levá dlaň a pravá dlaň

Při čtení z ruky posuzujeme každou dlaň zvlášť. „Z levé se dozvíte o své budoucnosti, o svých vlohách a možnostech. Z pravé poznáte svou minulost, zažité zkušenosti, tedy to, jak jste své vlohy rozvinuli a které schopnosti využili,“ vzkazuje Henner Ertel. Zvlášť v případě velmi odlišných rukou tak získáme plodné srovnání využitých možností a promarněných šancí.

Již jsme si říkali a také zde si opět připomeňme, že rození leváci to všechno mají obráceně – u typického leváka, který skutečně používá levou ruku namísto ruky pravé, se tudíž posuzuje levá ruka jako pravá a naopak.

JAKÉ MÁTE ŠTĚSTÍ V LÁSCE?

Přečtěte si z dlaně svůj budoucí osud
a také minulost i zažité zkušenosti

Obecně lze říci, že pokud jsou znaky v levé ruce o hodně výraznější, vězí v takovém člověku mnohem více, než se jeho okolí domnívá. Nerealizoval ještě všechny své možnosti a velká část jeho talentu ještě dřímá. Jestliže je mu ale již hodně přes třicet let, pravděpodobně svůj talent již nikdy plně nerozvine, protože je příliš pasivní.

Naproti tomu jednoznačně silné a zdůrazněné hlavní znaky v pravé ruce hovoří o aktivní osobnosti schopné nadšení.

Při téměř stejných znacích na obou dlaních jde o vnitřně vyrovnaného a spokojeného člověka, který ale většinou nikdy nepřekročí své meze.

dp

Přečtěte si také


Diskuse: Čtení z ruky 2 – Prostudujte své vrcholy

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci